Yasal Bilgilendirme

İşbu formu doldurarak PLATO BİLGİSAYAR ÜRÜNLERİ PAZ. LTD. ŞTİ.’ye (Plato Bilgisayar) gönderdiğiniz kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun öngördüğü çerçevede, gönderme amacınız doğrultusunda sınırlı olarak işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz ticari faaliyetin yürütümü için çözüm ortakları ile paylaşılabilecektir. Yine tarafınızla yürütülen işlerin takibinin sağlanması için kaydedilebilecektir. Plato Bilgisayar gerekli görülürse kişisel verilerin doğruluğu konusunda tarafınızca iletişim kurulabilecek ve bilgi talep edilebilecektir.

Tüm bu işlemler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna, Gizlilik Politikamıza ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için site içerisindeki İletişim sayfamızdaki  bilgiler üzerinden bize ulaşabilir veya  6698 SAYILI KANUN UYARINCA BİLGİ TALEP FORMU’nu doldurarak bize iletebilirsiniz.

Plato Bilgisayar Paz. Ltd. Şti.’ye iletmiş olduğunuz ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası, çalıştığınız firma adı, çalıştığınız firmadaki göreviniz ve lokasyon bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz, talebinizin niteliği ve içeriğine bağlı olarak, İnternet sitesi üyelik hizmetlerinin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi amaçlarıyla işlenecek ve Şirket çalışanları veya yetkilileri tarafından söz konusu taleplere cevap verilebilmesi amacıyla kişisel veri sahibi ilgili kişi ile iletişim kurulabilecektir.

İlgili kişi sıfatıyla veri sorumlusu Şirket’e temin etmiş olduğum kişisel verilerin tarafıma ait olduğunu ve bu kişisel verilerin güncel nitelik taşıdığını beyan ederim.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerimin Şirket tarafından işlenmesine ve Şirket’in benimle iletişime geçmesine özgür irademle açıkça rıza gösteriyorum.

Formu indirmek için lütfen tıklayınız.

1.BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi ilgili kişi olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür. İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvurular, ilgili kişinin şahsına ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamaz. PLATO BİLGİSAYAR ÜRÜNLERİ PAZ. LTD. ŞTİ., (Bundan sonra kısaca “Plato Bilgisayar” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin teyit maksadıyla ilgili kişiden yeniden bilgi talep edebilir. Bilgi talebinde bir başkası adına yapılan başvuru yapıldığı Plato Bilgisayar tarafından tespit edilirse; Şirketin her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.

Veri sorumlusu sıfatı taşıyan Plato Bilgisayar’a yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen muhtelif şekillerde veya yazılı olarak iletmeniz mümkündür. Eğer başvuru yazılı yapılacaksa işbu formun çıktısı alınarak başvuru yapılmalıdır. Form zarfa konulmalı ve üzerine “Kişisel Verilere Yönelik Bilgi Talebi” yazılmalıdır. Başvuru formu;

1-İlgilinin bizzat başvurusu ile;
2-İadeli taahhütlü posta ile;
3-Şirketimiz adresine kaydedilmiş KEP adresine;
4-Noter kanalı ile;
5-plato@plato.web.tr adresine ile tarafımıza gönderilebilecektir.

2.BİLGİ TALEP EDEN İLGİLİ KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER

(Bilgiler eksiksiz doldurulmak zorundadır. Aksi takdirde talepleriniz Şirketimiz tarafından karşılanamayacaktır.)

Adı Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası :
Yabancı uyruklu iseniz
Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası :
Uyruk :
Adres :
Cep Telefonu :
E-Posta Adresi :
Şirketimizle Olan İlişkiniz :
Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi mi? :
Şirketimizle Ne Kadar Süredir Çalışmaktasınız/Çalıştınız? :
Bilgi Talep Etme Amacınız :

3.İLGİLİNİN TALEPLERİ

Yukarıda izah olunan Kanundan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu form vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz. Söz konusu talepleriniz Plato Bilgisayar’a ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Bilgi talebinizin cevabı yukarıda verdiğiniz iletişim kanalları kullanılarak yazılı veya elektronik ortamdan sizlere iletilecektir.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.İLGİLİNİN BEYANI

Yukarıda izah ettiğim taleplerim doğrultusunda başvurumun değerlendirilmesini ve tarafıma cevap verilmesini rica etmekteyim. Şirketinize başvurum esnasında vermiş olduğum bilgilerin gerçek ve güncel olduğunu, şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Şirketinizden talep ettiğim bilgi için paylaşmış olduğum kişisel verilerimin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin Plato Bilgisayar tarafından amacıyla bağlantılı olarak işlenmesine izin veriyorum.

Başvurumun cevabını bizzat elden teslim almak istiyorum.(Başvuruyu yapan ilgili kişi dışında kimseyle başvuruyla ilgili bilgi paylaşımı yapılmamaktadır. Vekaleten teslim alınacaksa noter tasdikli vekaletnamenin varlığı şarttır.)

Başvurumun cevabının Başvuru Formunda belirtilen e-posta adresime gönderilmesi istiyorum.

Başvurumun cevabının Başvuru Formunda belirtilen adresime gönderilmesini istiyorum.

Başvuruda Yapan İlgili Kişinin Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: